Şartlar ve Koşullar

palosanto.com.tr alan adlı web sitesi (kısaca “SİTE” olarak anılacaktır)
Uğur KESER Street-UP İnternet Girişimleri tarafından işletilmektedir.

SİTE ‘de sunulan hizmetlerden yararlanan veya herhangi bir şekilde site‘ye erişim sağlayan tüm gerçek ve tüzel kişiler, işbu Kullanım Koşullarını (kısaca “KOŞULLAR” olarak anılacaktır) ve işbu koşullarının ayrılmaz parçası ve eki Gizlilik Politikasını kabul etmiş sayılır.

Site hizmetlerinden yararlanan ve site erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, işbu koşullarda yapılan değişiklikleri de önceden kabul etmiş sayılır.

İşbu koşullar ve işbu koşullarının ayrılmaz parçası Gizlilik Politikası, 24 ocak 2020 tarihinde site üzerinden yayınlanarak, siteyi kullanan tüm kişiler tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur.

1. TANIMLAR

İşbu KOŞULLAR’da geçen,

SİTE: Site Sahibi tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu, çevrim içi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan palosanto.com.tr alan adlı web sitesini,
SİTE SAHİBİ: SİTE’yi işleten Uğur KESER StreetUP İnternet Girişimleri,
KULLANICI(LAR): SİTE ‘ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen ve SİTE ‘de sunulan hizmetlerden işbu KOŞULLAR dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi(ler)i, 
LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE’ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıları,
İÇERİK(LER): SİTE ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b. görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri,
HİZMET(LER): Kullanıcının işbu Sözleşme’de tanımlı iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Site Sahibi tarafından Site içerisinde ortaya konulan uygulamaları ve SİTE üzerinden Kullanıcı(LAR)’a ürün satışını,
SİSTEME ERİŞİM ARAÇLARI: Kullanıcının, yalnızca Kullanıcı tarafından bilinen, SİTE’ye erişimini sağlayan, kullanıcı adı, parola ve/veya şifre v.b. bilgileri,
GİZLİLİK POLİTİKASI: SİTE’de erişilebilen ve işbu KOŞULLAR’ın ayrılmaz bir parçasını oluşturan gizlilik politikasını
ifade etmektedir.

2. KULLANICI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1. GENEL OLARAK

2.1.1. KULLANICI, HİZMETLER’den faydalanırken ve SİTE üzerinden herhangi bir işlem yaparken, işbu KOŞULLAR’a, Sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket etmekle yükümlüdür.

2.1.2. KULLANICI, Site Sahibinin, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.1.3. Kullanıcıların HİZMETLER’den yararlanabilmek amacıyla kullandıkları Sisteme Erişim Araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması ile ilgili sorumluluk tamamen Kullanıcılara aittir. Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcıların ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Site Sahibinin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

2.1.4. KULLANICILAR, yalnızca hukuka uygun amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, SİTE dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her KULLANICI, SİTE dahilinde bulunan, Site Sahibi ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, mal varlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla, Site Sahibi ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Kullanıcıların SİTE üzerinde, işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Site Sahibi doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

2.2. SİTE ÜZERİNDEN ÜRÜN ALIMI İLE İLGİLİ OLARAK

2.2.1. KULLANICI, SİTE’de ilan edilen/yayınlanan ürün/ürünleri satın alabilir. KULLANICI, satın aldığı ürüne/ürünlere ilişkin olarak SİTE SAHİBİ ile arasında düzenlenecek olan ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesini onaylayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2.2. SİTE SAHİBİ, SİTE üzerinden satın alınan ürünün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, ayıpsız, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte, yasal otuz (30) günlük süreyi aşmamak koşulu ile ön bilgilendirme formunda ve mesafeli satış sözleşmesinde belirtilen süre içerisinde alıcı KULLANICI’ya veya alıcı Kullanıcının gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilmesinden sorumludur.

2.2.3. Teslim masrafları (kargo ücreti) alıcı KULLANICI tarafından ödenir. Kargo firmasının, ürünün/ürünlerin teslimi aşamasında karşılaşacağı herhangi bir sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün/ürünlerin alıcı KULLANICI’ya teslim edilememesinden dolayı SİTE SAHİBİ sorumlu tutulamaz.

2.2.4. SİTE Sahibinin mesafeli satım sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi içinde yerine getiremeyeceğinin anlaşılması halinde, SİTE SAHİBİ, alıcı KULLANICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün/ürünleri alıcı KULLANICI’ya tedarik edebilir.

2.2.5. SİTE SAHİBİ, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün imkânsızlaşması halinde, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan alıcı KULLANICI’ya bildirir ve 10 (on) günlük süre içinde toplam bedeli alıcı KULLANICI’ya iade eder.

2.2.6. Ürünün/ürünlerin teslimatı için, ürünün/ürünlerin bedelinin alıcı Kullanıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürünün/ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SİTE SAHİBİ, ürünün/ürünlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

2.2.7. Ürünün/ürünlerin tesliminden sonra alıcı Kullanıcının ait kredi kartının alıcı Kullanıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SİTE SAHİBİ ‘ne ödememesi halinde, alıcı KULLANICI, kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü/ürünleri 3 (üç) gün içinde UĞUR KESER'e iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri SİTE SAHİBİ ‘ne ait olacaktır.

2.2.8. SİTE SAHİBİ, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü/ürünleri süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcı KULLANICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde alıcı KULLANICI, siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün/ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı Kullanıcının siparişi iptal etmesi halinde ödediği toplam tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcı Kullanıcının kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin alıcı KULLANICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra alıcı KULLANICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, alıcı KULLANICI, olası gecikmeler için SİTE Sahibinin herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SİTE SAHİBİ tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından alıcı KULLANICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

2.2.9. Site Sahibi, alıcı Kullanıcının hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin teslim aldığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içeresinde malı reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin kendisine ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt eder. Cayma hakkının kullanabilmesi için, alıcı KULLANICI tarafından, 7 (yedi) günlük cayma süresi içerisinde, Site Sahibinin info@palosanto.com.tr e-posta adresine yazılı bildirimde bulunması şarttır.

2.2.10 Site Sahibi, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli alıcı KULLANICI’ya hiçbir masraf yükletmeksizin iade edecektir.

2.2.11. Alıcı KULLANICI, cayma hakkını; kendisine veya 3. bir kişiye teslim edilen ürünü/ürünleri, faturası ve iade formu ile birlikte Site Sahibine göndererek kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Cayma hakkının kullanılmasından doğan masraflar Site Sahibine aittir.

2.2.12. Alıcı KULLANICI, iade edilecek ürünün/ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2.13. Alıcı Kullanıcının özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda, alıcı KULLANICI cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca alıcı KULLANICI, niteliği itibariyle iade edilemeyecek, her türlü Kozmetik, iç giyim ürünleri, tek kullanımlık, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemeleri ve kopyalanabilir mallar söz konusu olduğunda da cayma hakkını kullanamaz. Cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının zarar görmemiş, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

3. SİTE SAHİBİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Site Sahibi, SİTE’de sunulan HİZMETLER’i ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Site Sahibi, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

3.2. SİTE içerisinde, yalnızca Site Sahibi tarafından, referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle, Site Sahibinin kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler, bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini desteklemek amacıyla olmayıp, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya mallar veya bunların içerikleri hakkında, Site Sahibinin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3.3. Teknik sorunlar sebebiyle SİTE ‘ye erişimde yaşanan kesintilerden dolayı, alıcı KULLANICI ‘nın yaşayacağı sorunlardan Site Sahibi sorumlu tutulamaz.

3.4. Site Sahibi, SİTE içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Kullanıcıların işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman HİZMETLER’de değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Site Sahibi tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Kullanıcıların uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Site Sahibi tarafından ilgili HİZMETLER’in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Kullanıcılara duyurulur.

3.5. Site Sahibi dilediği zaman, SİTE ‘de bildirmek suretiyle, HİZMETLER’i ücretli veya sair yollarla sağlayabilir. SİTE ‘de bildirimin yapılmasından itibaren, söz konusu HİZMETLER, bildirilen şart ve koşullarda sağlanacak ve söz konusu HİZMETLER’den değişiklikten önce faydalanan Kullanıcılara da değişiklikle yeni şart ve koşullar uygulanacaktır.

3.6. KULLANICILAR, Site Sahibinin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Site Sahibi tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde Site Sahibi tarafından yapılabilir. Site Sahibi tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, KULLANICILAR tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen KULLANICILAR ‘a aittir.

4. GİZLİLİK POLİTİKASI

Site Sahibi, SİTE ‘de, KULLANICILAR’la ilgili bilgileri, işbu Sözleşmenin kapsamı dışında, işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. Site Sahibi, Kullanıcılara ait gizli bilgileri, işbu Sözleşmenin kapsamı dışında, ancak Gizlilik Politikasında belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Sitenin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları ( bundan böyle “Site Sahibinin telif haklarına tabi çalışmalar” olarak anılacaktır) Site Sahibine ait ve/veya Site Sahibi tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. KULLANICILAR, HİZMETLER’i, Site Sahibi bilgilerini ve Site Sahibinin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Hizmetlere erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Site Sahibinden talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. KULLANICILAR Site Sahibinin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5.2. Site Sahibinin, HİZMETLER’i, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya SİTE vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm mal varlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

6. DEĞİŞİKLİKLER

Site Sahibi, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, işbu KOŞULLAR ‘ı herhangi bir zamanda, SİTE’de ilan ederek değiştirebilir. İşbu KOŞULLAR ‘ın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Site Sahibi, işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Site Sahibi için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt adle edilmeyecek veya bu durumlar için Site Sahibinden herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Site Sahibinin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Koşulların uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu işbu Koşullar dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Koşullardan doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. SİTE SAHİBİNİN KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Kullanıcı, işbu Koşullardan doğabilecek ihtilaflarda, Site Sahibinin kendi veri tabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini; Site Sahibi yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme Kullanıcının elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.